Darmowa dostawa od 200 PLN na terenie Polski

Regulamin

sklepu internetowego Tobby.dog z dnia 1 listopada 2021 r.

Wstęp

Drodzy Klienci,
poniżej prezentujemy regulamin („Regulamin”) sprzedaży naszych towarów („Towary”) oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.tobby.dog („Sklep internetowy”, „Sklep”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jak również z naszą Polityką prywatności przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji.

I. Sprzedający

Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tobby.dog jest Klara Żak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Klara Żak TOBBY, ul. Tadeusza Szafrana 5c/51, 30-363 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6792906793, REGON: 520309410 adres e-mail: hi@tobby.dog (w dalszej części „Tobby” lub „Sprzedający”).

Sprzedający prowadzi bezpośrednią obsługę Klientów za pośrednictwem powyższych danych kontaktowych w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 9.00-17.00.

II. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosowane są poniższe terminy, mają one następujące znaczenie:

 1. Konsument – oznacza każdą osobę fizyczną, dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważa się także osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jeżeli z treści czynności wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionego w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej związanej bezpośrednio z tą działalnością.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm).
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie.
 7. Towary – produkty dostępne w Sklepie internetowym, które są przedmiotem Umowy sprzedaży.
 8. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.tobby.dog, w którym Klient może w szczególności składać zamówienia i który świadczy inne usługi, w tym elektroniczne, oferowane przez Sprzedającego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość.
 11. Polityka prywatności – Polityka prywatności z dnia 1 listopada 2021 r. dostępna pod adresem: https://tobby.dog/polityka-prywatnosci/.
 12. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi udostępniane i świadczone Klientom poprzez stronę internetową Sklepu, tj.: strona internetowa, formularz służący do składania Zamówień, Konto Klienta, Newsletter.

III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.tobby.dog prowadzonego przez Sprzedającego.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
  2. Zasady składania Zamówień w Sklepie internetowym drogą elektroniczną.
  3. Zasady zawierania Umów sprzedaży dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie internetowym.
  4. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji dot. Towarów.
  5. Zasady świadczenia usług elektronicznych oraz związanej z nimi procedury reklamacyjnej.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem, że system informatyczny wykorzystywany przez Klienta spełnia poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari lub Opera,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies w zakresie niezbędnym dla właściwego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z połączeniem internetowym.
 5. Sprzedający podejmie wszelkie czynności niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za czynniki zewnętrzne, niezależne od Sprzedającego, które czasowo lub na stałe utrudniają lub uniemożliwiają Klientom korzystanie ze Sklepu internetowego. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie Klienta do sieci internet a także za czynniki spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z wymogami technicznymi Sklepu internetowego określonymi powyżej.
 6. Każda osoba korzystająca ze Sklepu może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu, zapisać go na twardym dysku swojego urządzenia końcowego lub wydrukować, poprzez link umieszczony na stronie głównej www.tobby.dog.

IV. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Korzystać ze Sklepu internetowego i nabywać Towary może wyłącznie osoba posiadająca zdolność do zawarcia wiążącej umowy.
 2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku, gdy Klient:
  1. Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
  2. Dopuścił się innego zachowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedającego.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania wiadomości i danych w związku z usługami świadczonymi w Sklepie internetowym, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu gromadzeniu i nieuprawnionej modyfikacji danych osobowych przekazywanych online.
 4. Klient zobowiązuje się w szczególności do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, dyskryminujących z powodu rasy, wyznania, orientacji seksualnej lub z jakiegokolwiek innego powodu, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
  2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
  4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów.
  5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  6. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Sprzedający korzysta z plików cookies na swojej stronie internetowej. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce internetowej Klienta. Informacje o plikach cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu.

V. Konto

 1. Klient może utworzyć Konto na stronie internetowej Sklepu. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne, ale może być niezbędne w sytuacji, gdy Klient chce uzyskać dostęp do niektórych treści Sklepu.
 2. W ramach Konta Klient ma możliwość wprowadzenia, sprawdzenia i poprawienia swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, zarządzania adresami płatności i dostawy, śledzenia historii zamówień oraz zmiany i resetu hasła.
 3. W celu założenia Konta Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://tobby.dog/moje-konto/ i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego, klikając na przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Klient jest automatycznie logowany na swoim koncie, a wygenerowane automatycznie hasło jest przesyłane w wiadomości e-mail potwierdzającej założenie Konta.
 4. Rejestracji konta Klient może dokonać także przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym zaznaczając w formularzu zamówienia pole „Stworzyć konto?”.
 5. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego do Sprzedającego, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający założenie Konta, w którym potwierdzone są wszystkie istotne informacje dotyczące Konta. W celu zachowania bezpieczeństwa, Sprzedający zaleca jak najszybszą zmianę otrzymanego w wiadomości hasła na własne, silne hasło.
 6. Sprzedający udostępnia Klientowi możliwość zresetowania hasła do Konta (np. w przypadku jego zagubienia lub utraty).
 7. Umowę o świadczenie usługi Konta Klienta drogą elektroniczną uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego, o którym mowa powyżej.
 8. Klient może w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny usunąć swoje Konto przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres hi@tobby.dog.
 9. Sprzedający może w dowolnym momencie wyłączyć Konto, jeżeli dojdzie do przekonania, że Klient nie stosuje się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu. Klientowi przysługuje wówczas procedura reklamacyjna, zgodnie z pkt XII Regulaminu.
 10. Sprzedający ma prawo do usunięcia Konta, w tym usunięcia wszystkich danych na nim zawartych, w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu, za uprzednim powiadomieniem Klienta lub bez powiadomienia.

VI. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym i zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wybranie Towaru z aktualnej oferty Sprzedającego. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie linka do danego Produktu, określenia rozmiaru lub innych cech nabywanych Towarów a następnie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po kliknięciu przycisku „ZOBACZ KOSZYK” lub „(DOGGY) BAG” w górnej części ekranu zostanie zaprezentowane podsumowanie wybranych Towarów.
 2. Sprzedający może udostępniać Klientom kody uprawniające do odpowiedniej obniżki ceny. Posiadając kod i chcąc z niego skorzystać, należy wpisać go w całości w polu „KOD KUPONU” a następnie kliknąć przycisk „ZASTOSUJ KUPON”. W przypadku zastosowania ważnego kuponu, cena do zapłaty zostanie odpowiednio obniżona, zgodnie z wartością danego kuponu.
 3. Po wybraniu wszystkich Towarów należy kliknąć w przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”.
 4. Na kolejnym ekranie należy starannie wprowadzić dane osobowe i adres dostawy zgodnie z nazwami pól formularza zamówienia.
 5. W polu „Uwagi do zamówienia (opcjonalne)”, Klient ma możliwość przekazania dodatkowych uwag do Zamówienia, np. informacji związanych z dostarczeniem przesyłki.
 6. W ramce „TWOJE ZAMÓWIENIE” po prawej stronie formularza zamówienia znajduje się podsumowanie wszystkich zamawianych Towarów z wyszczególnieniem ich nazwy, rozmiaru, ceny i ilości oraz całkowitej ceny za Towary (w polu „ŁĄCZNIE”).
 7. W tej samej ramce należy wybrać sposób wysyłki Towarów, dokonując wyboru jednej z oferowanych przez Sprzedającego opcji. Każdemu ze sposobów dostawy odpowiada przypisana do niego cena wskazana w formularzu, która zostanie dodana do ceny sprzedaży Towarów poprzez automatyczną aktualizację kwoty wskazanej w polu „ŁĄCZNIE”.
 8. Uzupełnienie wszystkich pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem gwiazdki jest konieczne dla skutecznego złożenia Zamówienia przez Klienta.
 9. Przed złożeniem Zamówienia należy przeczytać i zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę za Zamówienie, powinien zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zamówienia i podać Sprzedającemu wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury na jego rzecz.
 11. Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” stanowi ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane wraz z wybranymi opcjami nie będą już podlegały modyfikacji.
 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z jej postanowieniami oraz postanowieniami Regulaminu.
 13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 14. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 15. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, a jej postanowienia są zgodne z Zamówieniem i Regulaminem.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia zgodnie z pkt VI. powyżej.
 2. Koszt dostawy wynosi:
  • 15 zł w przypadku wyboru dostawy na wskazany adres przez kuriera,
  • 13 zł w przypadku wyboru dostawy do wskazanego paczkomatu.
 3. Koszt dostawy zostanie odrębnie wskazany w momencie składania Zamówienia i doliczony do całkowitej kwoty do zapłaty.
 4. Termin realizacji Zamówienia przez Sprzedającego wynosi do 10 dni od daty wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności Termin dostawy zależny jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://inpost.pl/pomoc-jakie-sa-terminy-doreczen-w-inpost 
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje w wiadomości e-mail przesyłanej Klientowi na podany przy zamówieniu adres.

VIII. Ceny i sposoby płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, jednak nie obejmują kosztów dostawy, które są  płatne dodatkowo i są wyszczególnione w toku transakcji.
 2. Klient ma możliwość zapłacenia ceny wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online imoje. Dane kart płatniczych lub innych środków płatniczych podane przez Klienta w celu uiszczenia płatności za Towary są przechowywane i przetwarzane przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.
 3. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego jest zapłacenie przez Klienta pełnej kwoty wynikającej z Zamówienia wraz z kosztami dostawy.

IX. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną, pisząc na adres hi@tobby.dog o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być również złożone w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu. Pisemne oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: ul. Tadeusza Szafrana 5c/51, 30-363 Kraków.
 4. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Klient prześle informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu na odstąpienie.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedającego. Sprzedający zachowuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub potwierdzenia jego nadania.
 6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które Konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie postanowi inaczej; w żadnym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. W celu dotrzymania wyznaczonego terminu wystarczy nadać Towar przed jego upływem. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich przez Konsumenta w zakresie dalej idącym, niż ten niezbędny do sprawdzenia właściwości Towarów i ich zgodności z opisem otrzymanym przy składaniu zamówienia.

X. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towarów, które są zgodne z Umową sprzedaży i wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady w zakresie i na zasadach określonych z Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli Konsument twierdzi, że którykolwiek z dostarczonych Towarów jest wadliwy, ma prawo do złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące Towarów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres hi@tobby.dog. Sprzedający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej reklamację Konsumenta.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może, z zastrzeżeniem i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeśli okaże się to niemożliwe poinformuje Konsumenta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Konsument zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedającego lub Produkt zostanie odebrany od Kupującego przez kuriera działającego na zlecenie Sprzedającego, po dokonaniu niezbędnych ustaleń przez strony w tym zakresie.
 9. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klientów nie będących Konsumentami.

XI. Regulamin newslettera

 1. Sprzedający może udostępniać poprzez Sklep internetowy darmową i dobrowolną usługę elektroniczną w formie newslettera.
 2. W przypadku wyrażenia zgody poprzez podanie adresu e-mail w formularzu „NEWSLETTER” dostępnym na stronie głównej Sklepu internetowego, Klientowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu elektronicznego (e- mail), zwana dalej „Newsletterem”, na adres e-mail podany przez Klienta. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, na czas nieokreślony.
 3. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktowej Sprzedającego, nowościach, aktualnych promocjach i konkursach oraz inne informacje o Sprzedającym i jego produktach, w tym opinie, materiały prasowe, linki do zaprzyjaźnionych stron internetowych.
 4. Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany wcześniej adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z tej usługi poprzez przesłanie do Sprzedającego odpowiedniego wniosku na adres e-mail hi@tobby.dog.
 5. Daty publikacji poszczególnych wydań newslettera są ustalane przez Sprzedającego.

XII. Skargi i reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający podejmuje działania służące zapewnieniu w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego i udostępnianych w jego ramach usług elektronicznych, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich potwierdzonych nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu powinny być zgłaszane przez Klienta pocztą elektroniczną na adres: hi@tobby.dog.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub którejkolwiek z usług elektronicznych oraz swoje żądanie z nimi związane.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a jeżeli okaże się to niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIII. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe udostępnione przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie ze wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1, z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności z dnia 1.11.2021 r. dostępnej na stronie Polityki prywatności która jest integralną częścią Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie umowy, w tym Umowy sprzedaży, zawierane na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Klient jest Konsumentem stosuje się prawo państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że prawo to zawiera uprawnienia dalej idące, aniżeli te wynikające z prawa polskiego oraz że Sprzedający prowadzi lub kieruje swoją działalność do tego państwa.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się TUTAJ.
 3. Sprzedający informuje, że na stronie internetowej TUTAJ dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR – online dispute resolution).
 4. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem rozpatruje sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 5. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Towarów należą do Sprzedającego lub jego licencjodawców. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.
 6. Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe Sprzedającego, ich elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są własnością Sprzedającego lub jego licencjodawców i podlegają odpowiedniej ochronie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 8. Sprzedający zachowuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie informując o tym Klientów z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2021 r.

Załącznik 1. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży